Disclaimer voor https://intrameo.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van https://intrameo.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Intrameo bv. Hierin geven wij aan onder welk voorbehoud de informatie op onze website aan jou wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website mag gratis worden gebruikt zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website uitsluitend hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.  Het is niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken, tenzij Intrameo bv daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming toe verleent. Het intellectueel eigendom berust bij Intrameo bv.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan vermeld geldt dat wij ernaar streven om een zo zorgvuldig mogelijke weergave te bieden van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Als daarbij fouten ontstaan die herkenbaar zijn als programmatie- of typfouten, dan vormt dit nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Intrameo bv te mogen claimen of veronderstellen.

Intrameo bv streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden.

Als de informatie of inhoud op de website ondanks die inspanningen toch onvolledig en/of onjuist is, dan kunnen wij daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Intrameo bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer worden gewijzigd, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van https://intrameo.nl op deze pagina.